Prawo do odstąpienia od umowy

7.1.   Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru na adres:  DORADO HANDEL Sp. z o.o.  ul. Gostyńska 100,  64-000 Kościan zgodnie z dostępnym formularzem odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7.2.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3.   Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5.   W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym. Towar należy odesłać wraz z opakowaniem, w które był bezpośrednio zapakowany. Spełnienie powyższego obowiązku ułatwi Sprzedawcy weryfikację towaru.

7.6.   Klient ma obowiązek dokonać niezwłocznie zwrotu towarów, na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.

7.7.   W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta, wraz z kosztami przesyłki zwróconego towaru. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8.   Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

7.9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za towar przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.10.                   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.11.                   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest (i) towar niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (ii) towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.